Hội Nghị


Thực đơn hội nghị 2019

Mời Quý khách tham khảo

Thực đơn Tea break

Kính mời Quý khách tham khảo

Hội trường Hội nghị 2019

Kích thước và Sức chứa các sảnh

Kính mời Quý khách tham khảo