Mời Quý khách tham khảo


STT

LOẠI NƯỚC

THỜI GIAN

1

-Bia Tiger (chai)

-Nước ngọt(chai)

-Suối (chai )

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

2

-Bia Tiger (lon)

-Nước ngọt(lon)

-Suối (chai )

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

3

-Bia Saigon special (chai)

-Nước ngọt(chai)

-Suối (chai)

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

4

-Bia Saigon Special(lon)

-Nước ngọt(lon)

-Suối (chai)

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5

-Bia Heineken (chai)

-Nước ngọt(chai)

-Suối (suối )

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5

-Bia Heineken (lon)

-Nước ngọt(lon)

-Suối (suối )

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

(*) Khách mang bia, nước ngọt,suối từ bên ngoài vào , tính phí phục vụ đá : 120.000đ/bàn

Áp dụng từ ngày 01/01/2019->31/12/2019