Kích thước và Sức chứa các sảnh

Kính mời Quý khách tham khảo


SetUp
Phòng hội nghị Lạp hát Lớp Học Chữ U bàn Tròn
VIP1 50 khách 25 khách 15 khách 50 khách
VIP2 30 khách 15 khách 0 30 khách
VIP3 30 khách 15 khách 0 30 khách
Hồng Bàng 1 120 khách 60 khách 40 khách 100 khách
Hồng Bàng 2 120 khách 60 khách 40 khách 100 khách
An Dương Vương 100 khách 50 khách 30 khách 80 khách
Hồng Bàng 280 khách 140 khách 80 khách 250 khách
Hùng Vương 300 khách 150 khách 90 khách 280 khách
Văn Lang 400 khách 200 khách 120 khách 400 khách
Âu Cơ 500 khách 250 khách 140 khách 500 khách
Cổ Loa 500 khách 250 khách 140 khách 500 khách
Long Quân 550 khách 250 khách 150 khách 550 khách
Âu Lạc 1 (Văn Lang + Âu Cơ ) 900 khách 500 khách 300 khách 900 khách
Âu Lạc 2 (Âu Cơ + Cổ Loa) 1000 khách 500 khách 300 khách 900 khách
Âu Lạc 3 (Văn Lang + Âu Cơ + Cổ Loa ) 1600 khách 800 khách 500 khách 1600 khách

( Âu Lạc Thịnh 21-04-2019 )